چشم انداز

تبدیل شدن به یکی از پنج شرکت خصوصی برتر ICT کشور در راستای تدارک و ارائه راهکارهای جامع مبتنی بر “شبکه داده همگانی” (PDN: Public Data Network)

اهداف

1- پاسداشت مصالح و منافع جامعه

2- حفظ و اعتلای نام خوش سازمان

3- گرامی­داشت همه انسان­ها، زن و مرد، از هر نژاد و ملیت و آیین و تکیه بر شایسته سالاری

4- مشتری ­مداری بر اساس دیدگاه برد-برد

5- بردباری و دیدگاه بلندمدت در رسیدن به اهداف سازمان

6-تکیه بر نیروی انسانی به ­عنوان سرمایه اصلی سازمان و اهتمام به ارتقا

مستمر آن

7- به ­روزآوری دانش و فناوری سازمان

8- جلب اعتماد و صمیمیت و امانت­داری

9- نظم و انضباط سازمانی

10- کیفیت

11- بهبود مستمر فرآیندهای درون سازمان

12- تقویت شور و شوق و عرق سازمانی

13- قابل اتکا و خوش ­حساب بودن

14- انعطاف ­پذیری و چابکی