گسترش روزافزون کاربرد رایانه و فناوری های مرتبط با آن و ضرورت هم افزایی توانمندی ها برای پاسخگویی به نیاز جامعه، زمینه ساز آن شد که در اردیبهشت ماه سال 1379 “شرکت سامانه سبز رایان” پایه گذاری گردد؛ بنیان شرکت بر تجربیات دوازده ساله پایه گذاران آن در جایگاه مدیریت شرکت های انفورماتیک و بهره گیری از کارشناسان متخصص در این حوزه استوار بود.
از آن هنگام تاکنون، یعنی نزدیک به 15 سال، نیازهای جامعه از بعد کمی و کیفی در حال تحول بوده و هست. ناگزیر شرکت سامانه سبز نیز همپای این تحولات و دگرگونی ها، سیر تکاملی خود را در راستای متمرکز کردن فعالیت ها و تخصصی تر نمودن آن ها پیموده است؛ و همچنان تلاش دارد همسو با نیازهای کشور در خدمت کارایی و دگرگونی شگرفی که فناوری اطلاعات و ارتباطات می-تواند در رشد و شکوفایی ایران عزیزمان ایجاد نماید، قرار گیرد.